KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

Halka Grup” olarak anılacaktır.)  olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. maddesi uyarınca sizi kişisel veri işleme, işlenen kişisel verilerinizin aktarılması, kişisel verilerinizin toplanma yöntemleri ve hukuki sebebi ile KVKK md. 11’de sayılan diğer haklarınızla ilgili olarak bilgilendirmek ve aydınlatmak isteriz. Bize sağladığınız tüm kişisel verilerin gizliliği ve güvenliği konusunda azami hassasiyet gösterdiğimizi ve bu verilerin korunması için gerekli tüm teknik ve idari güvenlik önlemlerinin alındığını belirtiriz.

VERİ SORUMLUSU ve TEMSİLCİSİ                                              

Türkiye’de kurulu  “Dumlupınar Mah. Özen Sok. Nuhoğlu Plaza 2. Etap A Blok No:48 Kat:1 Daire:25 Kadıköy/İSTANBUL” adresinde mukim Halka Grup olarak, veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi aşağıda açıklanan amaçlar kapsamında; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde işleyebilecek, kaydedebilecek, saklayabilecek, sınıflandırabilecek, güncelleyebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde ve/veya işlendikleri amaçla sınırlı olarak 3. kişilere açıklayabilecek/aktarabileceğiz.
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI
Kişisel verileriniz, Halka Grup olarak sunduğumuz hizmetlerden yararlanabilmeniz amacıyla KVKK ve ilgili mevzuatta düzenlenen temel prensiplere uygun olarak, açık rızanıza ve/veya tabi olduğumuz yasal mevzuat başta olmak üzere KVKK md. 5/2’de öngörülen diğer hallere bağlı olarak işlenmektedir. Halka Grup’un verdiği hizmetler dikkate alındığında, kişisel verileriniz; sunduğumuz bu hizmetlerden sizleri faydalandırabilmek için:

İşlenen kişisel verileriniz, işlenme amacına uygun bir şekilde ve mevzuatta öngörülen süre boyunca fiziksel ve elektronik ortamda güvenli bir biçimde saklanmaktadır. Bu vesileyle Halka Grup  başta KVKK olmak üzere tüm yasal mevzuatta öngörülen yükümlülüklerine uygun davranmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEP            

Şirket olarak hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, istihdam sağlama ve istihdam yönetimi hizmetine ilişkin sözleşmenin ifası ve Şirket’in meşru menfaati gereği talep ettiğimiz kişisel verileriniz,  her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda (fiziki ortamda belge, cv,  sözleşmeler ve matbu formlar; elektronik ortamda ise kurumsal web sitesi, e-posta, şirket içi yazılım, görüntü ve ses kayıt sistemleri üzerinden) toplanmaktadır.

Yukarıdaki yöntemler doğrultusunda topladığımız kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen hukuki sebeplerden bir veya birkaçına dayanarak işlemekteyiz:

Özel nitelikli kişisel verileriniz ise aşağıdaki hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir;

İşlediğimiz tüm kişisel verilerinizi, KVKK ve diğer mevzuatta zorunlu kılınan sürelere uygun şekilde ve her halükârda yukarıdaki meşru amaçlar ortadan kalkmadığı müddetçe gerekli tüm idari ve teknik tedbirleri almak suretiyle muhafaza etmekteyiz.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMACI

Yukardaki amaçlar kapsamında işlenen kişisel verileriniz ; şirketimiz faaliyetlerini ve istihdama yönelik iş süreçlerini devam ettirebilmek için yurtiçi ve/veya yurtdışında bulunan ve işbirliği yaptığımız ve destek verdiğimiz iş ortaklarımıza, müşterilerimize, tedarikçilerimize, sigorta şirketlerimize, noter, banka ve finans kuruluşlarına, hukuk, muhasebe, vergi vb. benzeri alanlarda destek aldığımız danışmanlık firmalarımıza, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere, şirketimiz adına kişisel veri işleyen yurt içi ve/veya yurt dışında depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (sunucu, hosting, yazılım, bulut bilişim vb.) vs. alanlarında destek aldığımız hizmet sağlayıcılarımıza, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve yukarda belirtilen amaçlar çerçevesinde aktarılabilecektir.

KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:  

Bu kapsamda iletilen talepleriniz ;  Halka Grup  tarafından en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.

TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ
İnternet sitemizde (http://www.halkagrup.com/) yer alan “KVKK  Başvuru Formu”nun ıslak imzalı bir nüshasını, kimliğinizi tespit edici bir belge ile şahsen veya 11. Madde kapsamında sayılan haklara ilişkin başvuru yapmaya yetkili olduğunuzu gösterir ve noter tasdikli bir vekâletname ile vekaleten teslim edebilir, ya da noter aracılığıyla “Dumlupınar Mah. Özen Sok. Nuhoğlu Plaza 2. Etap A Blok No:48 Kat:1 Daire:25 Kadıköy/İSTANBUL” adresine gönderebilirsiniz.
Bunun yanında, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkına Tebliğ”in 5. maddesi uyarıca kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@halka.com.tr mail adresine iletebilirsiniz. (Tarafımızca, başvurunun size ait olup olmadığının tespiti ve haklarınızın korunması amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi) istenebilir. Başvurunun, kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişiler tarafından yapılması halinde, başvuruda bulunacak kişiye, veri sahibi tarafından noterde düzenlenmiş özel yetkili vekaletname vermesi gerekmektedir.)
Şirketimize ilettiğiniz talepleriniz, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde, yazılı olarak veya elektronik ortamda cevaplandırılacaktır.

HALKA GRUP

İLETİŞİM
Adres: Dumlupınar Mah. Özen Sok. Nuhoğlu Plaza 2. Etap A Blok No:48 Kat:1 Daire:25 Kadıköy/İSTANBUL

Telefon :  0 216 338 03 03
E-Posta Adresi :  info@halka.com.tr